วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /…
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและความดัน เวลา 15 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประโยชน์ของความดันอากาศ เวลา 1 ชั่วโมง
โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช )

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
สอนโดย นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงศ์
สอนเมื่อวันที่…. ธันวาคม 2552
....................................................................................................................
1. สาระสำคัญ
ความดันอากาศสามารถนำมาใช้ในการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ใช้ทำลูกดอกยางติดกับกระจก ใช้ความดันอากาศฉีดพ่นน้ำ เป็นต้น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนบอกประโยชน์ของความดันของอากาศได้
2.2 นักเรียนวาดรูปสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศได้

3.สาระการเรียนรู้
ประโยชน์ของความดันของอากาศ
4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 จัดทำนักเรียน โดยให้นักเรียนร้องเพลงนับเลข โดยครูร้องนำ
เพลงนับเลข
มาเถิดเรามา มาร่วม ร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้นมาสุขสันต์กันเราสิ
แล้วเราก็มา หันหน้า หากัน แล้วยิ้มให้กัน นับเป็นไทย 5 ที 1 2 3 4 5

4.2 นำเสนอสื่อโดยการนำกระบอกฉีดน้ำมาให้นักเรียนดู แล้วตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้
- ทำไมน้ำจึงฉีดพ่นออกมาได้
- การฉีดน้ำนี้ เป็นการทดลองเกี่ยวการใช้หลักการใด
4.3 ครูอธิบายประโยชน์ของความดันของอากาศ และยกตัวอย่างของการใช้ประโยชน์ของความดันอากาศ ให้นักเรียนจดบันทึกลงสมุด ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างของการใช้ประโยชน์ของความดันอากาศ โดยวิธีการสุ่มถามตามเลขที่
4.4 ครูให้นักเรียนวาดรูปสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศ ตามใบกำหนดงานที่ 1 เรื่องสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศ
4.5 นักเรียนปฏิบัติภาระงานที่กำหนด โดยการวาดรูปสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศ ลงในใบกำหนดงานที่ 1 เรื่อง สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศ

ใบกำหนดงานที่ 1
เรื่อง สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศ
คำสั่ง ให้นักเรียนวาดรูปสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศพร้อมทั้งระบายสีและบอกประโยชน์

ชื่อสิ่งของ
วาดรูป
การใช้ประโยชน์
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..


4.6 นำเสนอผลงาน โดยวิธีการสุ่มตามเลขที่ให้ ออกมาแสดงผลงานและอธิบาย ที่หน้าชั้นเรียน
4.7 ฝึก ทำแบบฝึกหัด เรื่อง ประโยชน์ของความดันของอากาศ ทำเป็นรายบุคคลลงในสมุด โดยให้นักเรียนบอกประโยชน์ของความดันอากาศมา 5 ข้อ
4.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประโยชน์ของความดันของอากาศ ประเมินผล สรุปผลและเพิ่มเติมเนื้อหา

5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. กระบอกฉีดน้ำ
2. ใบกำหนดงานที่ 1 เรื่อง สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศ
3. หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.5

6. การวัดผล
1.วัดผลการบอกประโยชน์ของความดันของอากาศ โดยตรวจผลการเขียนบอกประโยชน์ของความดันของอากาศและแบบฝึกหัด ลงในสมุดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง
2. วัดผลการวาดรูปสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศ ในใบกำหนดงาน โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง

7. การประเมินผล
1. ประเมินผลการบอกประโยชน์ของความดันของอากาศ พบว่านักเรียน.........คน บอกประโยชน์ของความดันของอากาศ ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้อ่านหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประโยชน์ของความดันของอากาศ เพิ่มเติม
2. ประเมินผลการวาดรูปสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศ พบว่านักเรียน.........คน วาดรูปสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศ ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ไปดูรูปสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จากความดันอากาศที่เพื่อนวาด แล้ววาดมาส่งในคาบต่อไป

8. บันทึกหลังสอน……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………